S'identifier Contact Avis
 
28° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Kreyoliti, yon platfòm pou pote lang ak kilti kreyòl la pi lwen

Kreyoliti, yon platfòm pou pote lang ak kilti kreyòl la pi lwenKreyoliti se non yon nouvo platfòm ki gen pou misyon fè pwomosyon pou lang kreyòl ayisyen an pandan l ap sèvi ak literati kòm prensipal pon. Jan nou ka wè, se yon mo nouvo (neyolojis) ki marye kreyòl ak literati. Sètadi yon mo valiz ki charye de mo yo nan yon sèl panye. Ki genyen pou objetik prensipal li, travay pou moutre tout kalite travay ki la fèt nan lang kreyòl la sitou nan ledikasyon ak lasyans pandan y ap sèvi ak literati kòm baz.


Depi kèk tan nou tout moun k ap suiv aktyalite sou evolisyon ak pwodiksyon nan sa ki gen a wè ak lang epi lakilti, ka remake yon gwo angouman ki genyen pou lang kreyòl la. Li vin konnya fasil pou w tande moun ap pale kreyòl toupatou epi sa k pi bèl la, genyen yon latriye jenn ekriven ki kòmanse fè zam yo nan lang kreyòl la. Yon fenomèn nouvo, lè n konsidere pa twò lontan anpil moun te kwè li difisil pou fè bèl pwezi oubyen waman nan lang kreyòl la. Yon tandans ki evolye depi yon moman pou jan bèl zèv anvayi mache liv la.

Lè nou te piti, nou te toujou konprann pale kreyòl se bagay moun sòt, gen lekòl menm ki te konn pouse lide sa pi lwen nan bay chatiman kòporèl oubyen senbòl ak tout timoun ki pèmèt yo pale kreyòl nan klas oubyen nan lakou lekòl yo. Erezman jounen jodi a, gras ak travay yon latriye moun, lang kreyòl la Kòmanse pran plas li kòmsadwa. Depi lò yon pakèt aktivite ak estrikti mete sou pye pou bay lang lan plis jarèt. Dènye sa nou genyen la se Kreyoliti. Yon mo nouvo ki marye lang kreyòl la ak literati. Se yon doub kou ki pral pèmèt nou evolye ak lang lan yon lòt jan. Pou n afime idantite nou san okenn fòm entegris.

« Sa ki enterese nou nan kad travay nou fè zèv literè ak lengwistik. Pou moman an, prensipal travay Kreyoliti se prezante piblik la plizyè ribrik sou literati ak lengwistik chak jou. Sa ki antre nan kad yon politik lengwistik. Men gen anpil lòt travay nou konte fè tankou fè konferans nan tout peyi a sou domèn literati ak lengwistik epi tradui an kreyòl yon ansanm tèks literè ki ekri nan lòt lang », daprè kowòdonatè estrikti a, Marvens Jeanty.

Platfòm nan prezante yon latriye ribrik ki ap pèmèt vizitè fè anpil dekouvèt ak aprantisaj suivan yon bon metòd. Pa egzanp: Nosyon literè jounen an ; Figi estil jounen an ; Liv jounen an ; Otè jounen an ; Varyant mo ; Pwovèb jounen an ak; Atik syantifik (chak fen mwa). Sa ki pi enpòtan toujou, tout sa ki pataje sou Platfòm nan: « nou bay sous yo. Yo sibi bon jan tretman ak analiz anvan yo pibliye », daprè kowòdonatè a. Jefò sa yo rive fèt gras ak yon ekip pwofesyonèl ki fòme nan literati ak Lengwistik ki ap jere platfòm nan. Pou nou ekzat, 10 jenn ki mete ansanm pou bay lang lan jarèt.

Travay pou lang kreyòl ayisyen an jwenn vrè plas li pa yon ti koze piti. Se pou sa ansanm moun k ap travay pou avansman lang lan dwe kapitalize sou chak jefò ki fèt. Pou sa nou sèten, Kreyoliti ka ede n trase wout.

Lesly SUCCÈS
Articles connexes


Afficher plus [4767]