S'identifier Contact Avis
 
31° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Ti koze ak Darly Renois

Ti koze ak Darly RenoisPowèt Darly Renois, moun Dam Mari, pwofite peryòd konfinman an pou il travay sou plizyè pwojè pèsonèl, Le Nasyonal fè ti koze ak otè Retay Mo a. Nan echanj sa, l ap eksplike travay li.


Le National : Kòman powèt Darly Renois ap viv konfinnman an?

Daly Renois : Aktyèlman nou ka wè lavi ap pran anpil pataswèl nan monn lan. Chak grenn moun bò pa yo ap eseye reziste pou wè si yo ka rale lespwa ,pentire lannuit, mete limyè sou rèv, pandan solèy lavi ap dichaj sou jekwazandye kretyen vivan. Kesyon konfinman pou mwen menm pa fin twò respekte se yon fason pou mwen di w travay mwen pa pèmèt mwen konfine. Nou se travayè imanitè, wòl nou se akonpanye lòt yo, pou sansibilize yo sou tout prekosyon yo dwe pran pou ede tèt yo, fanmi yo, ak lantouray yo. Nou viv li prèske jan nou te konn viv deja sof ke nou fè plis pridans pou nou pa pran kowonaviris pou nou pa bay li. Lè w son limyè wòl ou se klere chimen sa ki nan fènwè.

L. N. : W ap travay sou 2 rekèy kounya ? Pale nou de yo?

D. R. : Efektivman, mwen gen 2 rekèy ki nan kouti. “Myèt Mòso”, yon pawòl revandikasyon ak “Van-13 ou 13 powèm nan fiftiwonn Leta”, yon pawòl denonsyasyon.

“Myèt mòso”, jan nou di l lan, se yon rekèy ki pote yon pawòl revandikatif. Chak grenn moun ki ap viv gen yon pawòl k ap kouve, men ki pa ka ponn. Ebyen "Myèt mòso” se kanal kote pawòl sa pwal kase lezo. Mwen santi lespwa mwen filange ak move chaplèt lavi, ou gen yon bagay ki ap boulatcha lespri w, petèt ou santi w ta kanpe sou pik makaya ou detire ray ou ak yon mòso rèl anpil lòt moun ap viv yon bagay ki pouse yon panse mal aji mal men yo refoule li, paske pa gen moun ki vle tande yo. "Myèt Mòso" se tablo ki pote chak grenn mak penitans sa yo.

“Van-13 ou 13 powèm nan fiftiwonn Leta” se yon rekèy tèks ki vle denonse leta nan mefyans li nan konpòtman pèpè l nan wòl kraze zo, li ap jwe pou detwi lavi moun, kap chache byennèt . Se yon rekèy ki pa mete dlo nan bouch mwen, pou mwen di sa m panse. Mwen p ap di plis. Lè yo pibliye na jwenn sa yo pot nan djakout yo .

L.N. : Ki aspè pozitif Kovid la genyen sou fonksyonnman w kòm ekriven, ki konsekans negatif li genyen tou?

D.R. : Aspè pozitif yo anpil. Mwen rive familyarize mwen plis ak liv, mwen ekri anpil, mwen rann mwen plis itil ak kominote m ap viv la, mwen rive mete plis lòd nan vi mwen, an menm tan bay plis lanmou ak pwòch mwen yo. Mwen fè anpil zanmitay ki pwofitab pou mwen sitou nan monn literè a sa ki penmèt mwen grandi plis.

Pou aspè negatif la, anpil pwojè nou te genyen bwè luil, "Myèt mòso” ak “Van-13” toujou nan pasay sa ki kontrarye kèk lòt pwojè nou te gentan planifye pou aprè piblikasyon 2 zèv sa yo.

L. N. : Kijan kominote literè ap viv Kovid la, daprè ou?

D. R.: Pou mwen, kominote literè a genyen pari a sou Kovid la. Nou konstate anbyans ki genyen sou rezososyal yo , tchalenj ki pouse moun al li ak familyarize ak kèk otè epi kominote literè a vin pi soude nan fason yap pwodui sou rezososyal yo. M bat yon bravo wololoy pou sa.

L. N. : Ki konsta ou fè sou atitid moun Jeremi, espesyalman moun Dam Mari ak maladi a?

D. R. : Menm jan ak tout lòt kote nan peyi a, gen moun ki kwè gen moun ki pa kwè gen moun ki p ap janm kwè. Men sa pa anpeche anpil lòt moun vijilan pridan enpi mete an aplikasyon tout prensip yo, menm ke se pa fasil. Se vre gen kèk vil nan grandans ki poko touche oudimwens si yo touche poko gen mwayen pou yo teste yo. Popilasyon an pridan gen yon volonte kay anpil jèn pou akonpanye popilasyon an. Nan Dam Mari, gen plizyè aksyon ki mennen pou sansibilize moun yo san ke se pa leta ki ede yo, se menm jan pou vil jeremi. Lesansyèl règ jwèt lan se mèt kò ki veye kò slogan se prekosyon pa kapon.

L. N. : Ministè Kilti lanse yon konkou pwezi sou konnfinnman, ki reyasyon ou, Kòman ou wè moun yo kominote Dam Mari akeyi inisyativ sa?

D. R. : Mwen pa twò wè ni tande yo pale sou sa. Mwen pa rive konn sak fè sa. Men m pwomèt ou si mwen jwenn plis enfòmasyon sou sa m ap fè w konnen.

L. N . : Ou panse literati ka ede moun sipòte maladi a, si wi kòman?

D. R. : Wi li kòmanse déjà. Jan nou te dil talè a estrateji pou kreye anbyans literè a sou rezososyal yo se yon mwayen. Nan Jeremi, Sant Numa Drouin toujou louvri anpil moun vin prete liv. Sa ede yo ak moman konfinman. Dam Mari ak kèk lòt kote gen konkou pwezi ki ap fèt, Li se yon mwayen tou, pou rann literati a pi vivan pandan lap okipe lespri chak grenn moun ki vle adopte li pou penmèt peryòd sa pa mete yo nan eta estresan, ki ka fatal pou byenèt mantal yo.

Le National: Kominote literè a enplike nan sansibilizasyon kont Kovid la?

Darly Renois : Nou ka di sa, menm lè li pa sa nèt. Gen kèk zèv ki pwodui ak finalite sansibilize moun kont Kovid, men li pa anpil. Se pou sa mwen vle envite plis ekriven pou yo pwodui kèk chelèn tèks ki ap gen mesaj sansibilizasyon yo anndan l. Se ap yon bon mwayen pou pataje mesaj lan bay tout moun ki damou literati.

Eguens Renéus
Articles connexes


Afficher plus [4801]